Tales of Vesperia - Reference Guide - 360 UK - PS3 JP Fan EN Compare - PC JP ENアピールリミッツ
オーバーリミッツ中にアピールすると、HPが回復する
3 SP
200 LP
Symbol Weight: 2