Tales of Vesperia - Reference Guide - 360 UK - PS3 JP Fan EN Compare - PC JP ENスペルチャージ3
上級魔術に限り、詠唱が終了しても、
押し続けることで、発動待機状態で自由に動ける
15 SP
600 LP
Symbol Weight: 4